Comprehensive coverage

Minister of the Ministry of Defense Benjamin Ben Eliezer on the right, and the chief scientist in the ministry, Dr. Eli Ofer. Photo: Assaf Shilo - Israel Sun

Minister of Agriculture Benjamin Ben Eliezer on the right, and the chief scientist at the ministry, Dr. Eli Ofer. Photo: Assaf Shiloh - Israel Sun

Photo by Assaf Shilo/Israel Sun 18-8-09
FULL CREDIT MUST BE GIVEN çåáä ìúú ÷øãéè îìà

ìùëú îãòï øàùé îåëååðú úòñå÷ä
ùø äúî”ú áï àìéòæø: äù÷òä áîå”ô îáéàä ìîåòñ÷éí ðåñôéí; ììà úåñôú ùì ë-450 îìù”ç, îàåú úëðéåú îå”ô àéëåúéåú ééùàøå ììà îòðä å-4,000 òåáãéí éùéøéí áîå”ô òìåìéí ìäéåú îôåèøéí

äîãòï äøàùé äëøéæ òì 2 úëðéåú çãùåú: ä÷îú îøëæé ôéúåç ùì çáøåú âãåìåú áôøéôøéä åäùîú îôåèøé äéé-è÷ áúòùééä äîñåøúéú

âéãåì ùì 100% áîòð÷é îå”ô ìúçåí îãòé äçééí á 2009 ìòåîú ùðú 2000
? äùáåò ôåøñí RFI ìä÷îú ÷øï îîùìúéú ééòåãéú áúçåí äáéå-è÷
? âéãåì ùì 100% áîòð÷éí áúçåí ä÷ìéðè÷ áîñâøú äçîîåú á-2009 ìòåîú 2000

ùø äúòùééä, äîñçø åäúòñå÷ä, áðéîéï (ôåàã) áï àìéòæø åäîãòï äøàùé áîùøãå, ã”ø àìé àåôø äöéâå äéåí (â') ðúåðéí òãëðééí àåãåú ôòéìåú äîãòï äøàùé áëì , åìàåø äîùáø äëìëìé áôøè.

Science website logo
SEARCH